Informacja w przedsiębiorstwie

Informacja w przedsiębiorstwie

Maciej Jankielewicz - 8 maja 2016

W tekście charakteryzujemy dane tworzące informację, która poprzez odpowiednie wykorzystanie składa się na wiedzę. Piszemy również o „nowej ekonomii” napędzanej m.in. informacją. Tekst stanowi jedynie wstęp do niezwykle obszernego zaganienia jakim jest pozyskiwanie i wykorzystanie informacji na potrzeby przedsiębiorstwa.

Obecnie, ze względu na masową informatyzację społeczeństwa ludzkiego coraz częściej jest ono nazywane społeczeństwem informacyjny, czyli takim systemem społeczeństwa, który kształtuje się w krajach o wysokim stopniu rozwoju technologicznego, gdzie zarządzanie informacją, jej jakość oraz szybkość przepływu są zasadniczymi czynnikami konkurencyjności, zarówno w przemyśle, jak i w usługach, a stopień rozwoju wymaga stosowania nowych technik gromadzenia, przetwarzania, przekazywania i użytkowania informacji[1].

Pojedyncze sygnały docierające do człowieka nie są jeszcze informacją. Sygnały takie to dopiero „dane”, które po odpowiednim „ułożeniu”, zebraniu w określone zbiory, stworzą informację. Jest to zgodne z etymologią słowa „informacja”, gdyż łacińskie informatio oznacza również „kształtować”, „nadawać formę”[2]. Idąc dalej i stosując terminologię wywodzącą się z inżynierii systemowej można zdefiniować pojęcie "dane" i wynikające z niego definicje w następujący sposób:

  • Dane - są wynikiem obserwacji zjawisk i rzeczy, mogą być traktowane jako cechy bądź zapis badań, które w danym momencie nie wpływają na zachowanie się systemu. Dane takie mogą być efektem obserwacji otoczenia firmy w danym sektorze i zapisem w formie zbioru obejmującego sygnały dotyczące wszechstronnej działalności konkurencji, uzyskane w trakcie monitoringu otoczenia w danym okresie czasu.
  • Dane przekształcają się w informację z chwilą wpływania na zachowanie się systemu. Czyli analiza uzyskanych danych pozwala na otrzymanie informacji, które dają obraz o kierunkach w jakich zmierza konkurencja.
  • Wiedza - to wykorzystanie zagregowanej informacji do kształtowania zjawisk, którymi mogą być na przykład procesy biznesowe. Czyli wykorzystanie uzyskanych informacji przez decydentów do podejmowania kluczowych decyzji w procesie walki konkurencyjnej[3].

Natężenie otaczających człowieka informacji jest jednak w chwili obecnej już tak duże, że często mówi się, iż otacza nas szum informacyjny. Dzięki inteligencji człowiek stara się z tego szumu informacyjnego uzyskać istotne i interesujące go informacje, które poprzez analizę i wykorzystanie uzyskanych wniosków zostaną użyte w życiu prywatnym i zawodowym, i staną się podstawą świadomego działania.

Z punktu widzenia każdego podmiotu gospodarczego chęć pozyskiwania informacji wynika ze świadomości, że skutecznie wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem oraz planowanie biznesu poprzez dostarczanie właściwych informacji. W odpowiedzi na tak ogromną potrzebę pozyskiwania właściwych informacji zaczęto tworzyć systemy informacji, które ułatwiają zarządowi, menedżerom czy pracownikom poszukiwania odpowiedzi na różnorodne, często niestandardowe pytania dotyczące różnych aspektów działalności firmy.

Celem każdego podmiotu gospodarczego jest maksymalizacja zysków, minimalizacja kosztów i ograniczenie strat. W czasach dzisiejszych mówimy o walce o klienta, walce z konkurencją o utrzymanie się na rynku, walce o zdobycie nowych rynków. Gospodarka zaczyna przypominać pole bitwy, gdzie każdy zmierza do wbicia sztandaru w szczyt wzgórza, o które trwa walka, jednocześnie broniąc się przed zepchnięciem po jego zboczu lub zmagania o zajęcia pozycji lidera w wyścigu do mety, która jest ciągle przesuwana w miarę jak wyścig się do niej zbliża. Celem staje się nie zwycięstwo, ale stałe utrzymanie sie w czołówce. Osiągnięcie tego celu możliwe jest jedynie, jeśli podmiot jest w posiadaniu informacji o potencjale konkurentów, ich słabych stronach, a przede wszystkim o działaniach, jakie zamierzają podjąć w celu uzyskania przodującej pozycji, która pozwoli im sprawniej i skuteczniej działać. Mając takie atuty w ręku można zaprojektować działania wyprzedzające lub zaatakować konkurencję wykorzystując ich najsłabsze punkty. Odpowiednio wykorzystując informacje w procesie decyzyjnym podmiot może uzyskać przewagę nad konkurencją i budować własną silną pozycję.

Ze względu na obecne znaczenie informacji w gospodarce często mówi się w ekonomii o „erze informacji”, bądź wręcz o „nowej ekonomii”, gdzie spada znaczenie zasobów materialnych i kapitału, a wzrasta znaczenie ilości i wartości posiadanych informacji i wiedzy.

„Nowa ekonomia” to modne określenie gospodarki napędzanej informacją i kapitałem, o słabnącej roli zasobów materialnych. W tej nowej rzeczywistości konkurencyjność określa nie tyle potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa, co jego zdolność do szybkich zmian i skutecznego podążania za wartością dodaną. Największą skuteczność w takich działaniach wykazują przedsiębiorstwa charakteryzujące się następującymi cechami[4]:

  1. Elastyczne i szczupłe - zdolne do szybkich inwestycji i dezinwestycji, mało zintegrowane, o małych kosztach stałych, zarządzane przez projekty i struktury macierzowe,
  2. Kooperatywne - poszukujące współdziałania a nie konkurencji, zawiązujące liczne umowy z dostawcami i nabywcami oraz alianse z konkurentami w celu budowy pełnej oferty bez własnych zasobów,
  3. Inteligentne - mające rozbudowane zasoby intelektualne a nie materialne, inwestujące w pracowników oraz badania i rozwój, dysponujące wywiadem ekonomicznym i sprawnie działającym kontrolingiem.

Jak z tego wynika, na czoło muszą wysuwać się firmy inteligentne, zdolne do nowatorskich i szybkich przystosowań oraz umiejętnie gromadzące kapitał intelektualny i zarządzające wiedzą zależną między innymi od uzyskanych informacji[5].

 

 

[1] Społeczeństwo informacyjne, pod red J. Papińskiej-Kacperek, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2008, s. 18.

[2] J. Surma, Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2009, s. 47.

[3] Społeczeństwo informacyjne, pod red J. Papińskiej-Kacperek, s. 367.

[4] System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, pod red. R. Borowieckiego, M. Romanowskiej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2001, s. 27.

[5] Ibidem, s. 27-30.

Maciej Jankielewicz

Maciej Jankielewicz

Inicjator portalu www.wywiadgospodarczy.pl, jeden z założycieli Biura Wywiadu Biznesowego, aktywny członek Strategic & Competitive Intelligence Professionals (SCIP). Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Jest byłym funkcjonariuszem służb specjalnych, specjalizował się w bezpieczeństwie ekonomicznym państwa i badaniu podmiotów gospodarczych. Przechodził wielokrotnie szkolenia zarówno w Polsce, jak i za granicą z zakresu bezpieczeństwa i ochrony informacji, pozyskiwania informacji, analizy informacji, pracy operacyjnej, wykorzystania technik ofensywnych, komunikacji społecznej, zarządzania, prawa i kryminalistyki. Obecnie aktywnie angażuje się w dynamiczny rozwój BWB Consulting sp. z o.o. sp. k. Odpowiada za wprowadzanie technologii informatycznych i nowych metod analizy otoczenia konkurencyjnego, w szczególności wdrażając sposoby działania związane z metodą doradztwa strategicznego „Action Research”. Rozwija możliwości związane z wielokryterialną analizą biznesową i integracją danych przestrzennych z metodami analizy biznesowej.

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL