Tutaj prezentujemy ciekawe i godne uwagi, naszym zdaniem warte polecenia, pozycje książkowe i inne publikacje dostępne na naszym rynku księgarskim. Do każdego tytułu dodajemy tekst lub jego fragment z ostatniej strony okładki lub wstępu.

Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

Liderman K., Analiza ryzyka i ochrona informacji w systemach komputerowych, Wydawnictwo Naukowe PWN SA.

2014-12-17

„Autor… przedstawia swoją nową książkę, w której zamieścił rozważania na temat związków projektowania systemów ochrony informacji z analizą ryzyka i „pomiarami bezpieczeństwa” oraz wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007 … Książka zawiera także szczegółowy opis autorskiej metodyki L-RAC analizy i kontrolowania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego … Książka jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo (pełnomocników ds. bezpieczeństwa, administratorów bezpieczeństwa informacji, administratorów systemów itp.) oraz kadry kierowniczej działów teleinformatyki. Będzie również przydatna wyższej kadrze menedżerskiej chcącej wyrobić sobie pogląd na zakres niezbędnych przedsięwzięć zawiązanych z analizą ryzyka na potrzeby bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz projektowaniem i wdrażaniem systemów ochrony informacji…”

Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy, historia i współczesność, European Association for Security, Kraków 2005.

Korzeniowski L., Pepłoński A., Wywiad gospodarczy, historia i współczesność, European Association for Security, Kraków 2005.

2014-12-17

„…W prezentowanej monografii przedstawiono genezę i rozwój wywiadu gospodarczego, relacje między wywiadem wojskowym a gospodarczym, jak również specyfikę i aktualne tendencje rozwoju tej działalności … Ponadto w pracy tej znalazły się propozycje środków zaradczych oraz liczne przykłady różnorodnych przedsięwzięć kontrwywiadowczych i najczęściej stosowanych sposobów ochrony informacji oznaczeniu gospodarczym.”

Herman M., Potęga wywiadu, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2002.

Herman M., Potęga wywiadu, Dom Wydawniczy BELLONA, Warszawa 2002.

2014-12-17

„To chyba najlepsze dzieło dotyczące natury i roli wywiadu, z jakim miałem okazję się zapoznać, niezwykle ważne opracowanie na temat tej dziedziny ludzkiej aktywności. Potęga wywiadu to ciekawe połączenie osobistych i zawodowych doświadczeń jej autora  oraz jego głębokiej wiedzy i refleksji, książka napisana ciekawie i bardzo przekonywająco.

Christopher Andrew, profesor uniwersytetu w Cambridge”

Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2004.

Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2004.

2014-12-17

"Kolejna książka zespołu autorów - pracowników naukowych kilku polskich ośrodków akademickich oraz praktyków gospodarczych - stanowi próbę identyfikacji ważnego elementu zarządzania strategicznego, jakim jest zintegrowana informacja. Na wielu wybranych obszarach rozważań autorzy starają się udowodnić, że informacja, wiedza i kapitał intelektualny stanowią fundament podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach, bankach, organach państwa i samorządu. Autorskie koncepcje przedstawione w książce zmierzają do zwrócenia uwagi na różnorodność czynników kształtujących właściwy przepływ, analizę oraz zrozumienie treści nowych zjawisk opisywanych przez informację. W tej dziedzinie ogromną role przypisuje się narzędziu wywiadu gospodarczego. Tradycję tej serii opracowań stanowi problematyka bezpieczeństwa i ochrony informacji zarówno w teorii, jak i podejmowanych działaniach w praktyce. Zespół problemów zawartych w książce stanowi zwykle podstawę do licznych dyskusji i debat naukowych, a także asumpt do podejmowanych rozwiązań w praktyce gospodarczej."

Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona., pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

Informacja w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Pozyskiwanie, wykorzystanie i ochrona., pod red. R. Borowieckiego i M. Kwiecińskiego, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Zakamycze 2003.

2014-12-17

„Kolejna książka zespołu autorów – pracowników naukowych kilku polskich ośrodków akademickich oraz praktyków gospodarczych – stanowi próbę identyfikacji ważnego elementu zarządzania strategicznego, jakim jest zintegrowana informacja … Autorskie koncepcje przedstawione w książce zmierzają do zwrócenia uwagi na różnorodność czynników kształtujących właściwy przepływ, analizę oraz zrozumienie treści nowych zjawisk opisywanych przez informację. W tej dziedzinie ogromą role przypisuje się narzędziu wywiadu gospodarczego. Tradycję tej serii opracowań stanowi problematyka bezpieczeństwa i ochrony informacji zarówno w teorii, jak i podejmowanych działaniach w praktyce…”

Denning D. E., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

Denning D. E., Wojna informacyjna i bezpieczeństwo informacji, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.

2014-12-17

"...Uświadamia czytelnikowi, jakie są współczesne zagrożenia dla bezpieczeństwa informacji, związane z burzliwym rozwojem technologii informacyjnej, i podaje, jak z nimi walczyć. Mówi więc o nielegalnym kopiowaniu informacji, szpiegostwie przemysłowym, oszustwach, jakich dopuszczają się pracownicy firm, podsłuchu telefonów komórkowych, podszywaniu się pod nielegalnych użytkowników, ale też o metodach ochrony przed tymi zagrożeniami, takich jak kryptografia, uwierzytelnianie podmiotów i wiadomości, kontrola dostępu oraz stosowanie kryteriów oceny zabezpieczeń i analizy ryzyka..."

Drogoń W., Mąka D., Skawina M., Jak chronić tajemnice? Ochrona informacji w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach prywatnych, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004.

Drogoń W., Mąka D., Skawina M., Jak chronić tajemnice? Ochrona informacji w instytucjach państwowych i przedsiębiorstwach prywatnych, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2004.

2014-12-17

„…Celem tej książki jest omówienie podstawowych zasad, czynności oraz procedur postępowania związanych z ochroną informacji, na przykładzie ochrony informacji niejawnych. Nie jest to jednak poradnik prawny…, a przede wszystkim praktyczne omówienie, jak chronić szczególnie cenne dla nas informacje…”

Forlicz S., Informacja w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2008.

Forlicz S., Informacja w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., Warszawa 2008.

2014-12-17

„…Informacja współcześnie jest uznawana za jeden z najcenniejszych zasobów w gospodarce. Dlatego właśnie wszystko, co wiąże się z tworzeniem, gromadzeniem, przechowywaniem, przekazywaniem, przetwarzaniem, udostępnianiem, korzystaniem i ochroną ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania współczesnych gospodarek. Autor przeanalizował ekonomiczne, techniczne, psychologiczne, socjologiczne, lingwistyczne, prawne i etyczne aspekty informacji w biznesie…”

Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 2006.

Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, Wydawnictwa Naukowo – Techniczne, Warszawa 2006.

2014-12-17

„Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zapewnienia bezpieczeństwa informacji i usług. Autor zapoznaje czytelnika z podstawowymi pojęciami, metodami i narzędziami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego, ale rozpatrywanego na tle bezpieczeństwa w sensie technicznym. Opisuje etapy tworzenia systemu bezpieczeństwa oraz jego funkcjonowania … Czytelnik może łatwo wykorzystać te elementy do rozwiązania problemów swojej instytucji – niezależnie od jej wielkości i specyfiki działania.”

Ciecierski M., Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

Ciecierski M., Wywiad biznesowy w korporacjach transnarodowych. Teoria i praktyka., Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

2014-12-17

„Tematyka wywiadu biznesowego jest na rynku wydawniczym ledwie zauważalna … Nieliczne są także rodzime środowiska badawcze i eksperckie, zainteresowane tą problematyką. Autor kompetentnie objaśnia te przyczyny i przybliża polskiemu czytelnikowi znaczny dorobek badawczy i bogate doświadczenia praktyczne wywiadu biznesowego dużych przedsiębiorstw w krajach rozwiniętych, np. we Francji, w Japonii, USA, Wielkiej Brytanii. Aktualność tematu zwiększa ponadto analiza transnarodowych korporacji jako głównych podmiotów gospodarczych na globalnych rynkach.

Z recenzji prof. dra hab. Tadeusza Godlewskiego.”

wyświetlane od: 21 do: 30

Ciekawe publikacje

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL