Jak sama nazwa wskazuje, w tym miejscu będziemy zamieszczać terminy związane z wywiadem gospdarczym, których znaczenie dla wielu osób może nie być jasne.

Audyt bezpieczeństwa - jest procesem, którego celem jest uzyskanie pełnych i aktualnych informacji o stanie bezpieczeństwa firmy, a w szczególności bezpieczeństwa szeroko rozumianych informacji. Audyt bezpieczeństwa bada przyjęte rozwiązania organizacyjne chroniące firmę oraz ich praktyczną stronę realizacji. Ponadto określa adekwatność przyjętych rozwiązań organizacyjnych i fizycznych do rangi informacji będących w posiadaniu firmy. Poza tym pozwala na optymalne podwyższenie poziomu zabezpieczeń oraz umożliwia szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie ochrony na zaistaniałe zagrożenia.

BIG - biuro informacji gospodarczych; funkcjonują w Polsce na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 lutego 2003r. o udostępnianiu informacji gospodarczych. Więcej informacji o BIG na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki i Pracy: http://www.mgip.gov.pl/Wiadomości/Gospodarka/Udostępnianie+informacji+gospodarczych.htm

BIK - Biuro Informacji Kredytowej SA.; więcej na temat BIK można znaleźć na stronie: http://www.bik.pl

Kontrwywiad - zespół metod i technik, działań podejmowanych w celu ochrony informacji.

KRS - Krajowy Rejestr Sądowy; scentralizowana baza danych składająca się z trzech niezależnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców; rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki społecznej, rejestru dłużników newypłacalnych.

SCIP - Society of Competitive Intelligence Profesionals - Stowarzyszenie Profesjonalnych Wywiadowców Gospodarczych; międzynarodowa organizacja skupiająca ludzi zajmujących się wywiadem gospodarczym. W wielu krajach funkcjonują narodowe stowarzyszenia, często pod nazwą: SCIP + nazwa kraju, które są członkami SCIP (czasami nazywanym również SCIP International).

Sieć - podstawowe narzędzie wywiadu gospodarczego, zarówno w fazie pozyskiwania jak i rozpowszechniania informacji, skierowane do wewnątrz i na zewnątrz organizacji opiera się na systemie kontaktów międzyludzkich o charakterze formalnym i nieformalnym.

Tajemnica przedsiębiorstwa - pojęcie to definiuje Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Wywiad biały - są to wszytskie czynności podejmowane w celu pozyskania informacji w sposób zupełnie jawny i tym samym nie dotyczy informacji objętych jakąkolwiek klauzulą, do działań takich należą między innymi: monitoring prasy, radia i telewizji; badanie dostępnych spawozdań finansowych i innych; rozmowa z dostawcą; rozmowa z klientem; itd.

Wywiad czarny - jest przeciwieństwem wywiadu białego i można go określić jako szpiegostwo. Celem są wszystkie informacje chronione prawnie i/lub fizycznie. Do ich zdobycia wykorzystuje się wszystkie możliwe środki i metody, przede wszytskim niejawne, nielegalne, często noszące znamiona przestępstwa, np.: nielegalny podsłuch telefoniczny, włamanie, itp.

Wywiadownia gospodarcza - podmiot gospodarczy świadczący usługi wywiadu gospodarczego na zlecenie klientów/innych podmiotów gospodarczych.

Słownik

DESIGN: QUATTRO POR QUATTRO 2014 © WYWIADGOSPODARCZY.PL